NOTĂ DE INFORMARE

privind prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată de către

PRIMĂRIA COMUNEI 23 AUGUST

 

PRIMĂRIA COMUNEI 23 AUGUST , cu sediul în 23 August, jud. Constanţa, Adresa: Şos. Constanţei, (Cod postal:907005), 0241-733018; 0241-733018; http://www.primaria23august.ro vă  informează prin prezenta despre prelucrarea datelor dumneavoastră personale și drepturile pe care le aveți în conformitate cu REGULAMENTUL (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 (denumit în continuare GDPR) și legislația națională privind protecția și securitatea datelor personale, Legea 190/2018.

 

Scopurile și baza legală a prelucrărilor

În conformitate cu legislaţia naţională (Legea 102/2005, modificată și completată, Legea nr. 190/2018, Legea nr. 506/2004) şi europeană (Regulamentul 2016/679/UE, Directiva 2016/680/CE, Directiva 2002/58/CE) în vigoare, Primăria Comunei 23 August are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale care îi sunt furnizate.

PRIMĂRIA COMUNEI 23 AUGUST prelucrează datele dumneavoastră personale în conformitate cu prevederile RGPD, în calitate de operator, prin intermediul serviciilor/birourilor/compartimentelor, ţinând cont de prevederile specifice aplicabile, pentru derularea următoarelor activități:

 

1.În scopul furnizării serviciilor administrative, de sănătate și siguranță în localitate, respectiv:

 • Declararea naşterii;
 • Căsătoria;
 • Declararea decesului;
 • Vânzare-cumpărare;
 • Impozite şi taxe;
 • Ajutorare comunitară;
 • Comunicare operativă şi eficientă dintre Primăria Comunei 23 Augustși cetăţean;
 • Asigurare de servicii de documentare la bibliotecă;
 • Îndeplinirea tuturor obligațiilor legale ale PRIMĂRIEI COMUNEI 23 AUGUST, referitor la furnizorii de servicii educaț

2.Executarea contractului individual de muncă:

 • întocmirea dosarului de personal
 • Completarea REVISAL;
 • fişa postului
 • Întocmirea şi transmiterea statelor de plată;
 • Alimentarea cardului de salariu;
 • Plata salariului şi/sau altor sume (deconturi) prin virament bancar;
 • Comunicarea angajat – angajator;
 • Respectarea oricărei cerinţe legale de reglementare în domeniul sănătăţii şi securităţii muncii (colaborarea şi schimbul de informaţii cu medicul de medicina a muncii, prevenirea si stingerea incendiilor PSI/SU) ;
 • Declaraţia 112;
 • Monitorizarea/securitatea persoanelor, spaţiilor, bunurilor utilizate de PRIMĂRIA COMUNEI 23 AUGUST; în acest context Primăria Comunei 23 Augustpoate supraveghea video unele părţi ale incintelor în care îşi desfăşoară activitatea,poate asigura supravegherea video străzilor din localitate, pentru asigurarea pazei şi protecţiei persoanelor, bunurilor şi valorilor, a imobilelor şi a împrejmuirilor acestora;
 • Scopuri arhivistice;
 • Scopuri statistice;

 

 1. Organizare/derulare evenimente;
 2. Soluționare a plângerilor;
 3. Înregistrarea și soluționarea notificărilor de încălcare a securității datelor cu caracter personal;
 4. Închieiere contracte de furnizare de bunuri/servicii;

Dacă nu sunteți de acord cu furnizarea datelor personale,  PRIMĂRIA COMUNEI 23 AUGUST,  prin serviciile/birourile/compartimentele din structura sa, nu poate să realizeze demersurile legale pentru furnizarea serviciilor sus-menţionate.

 

Temeiul legal al prelucrării datelor

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate pentru îndeplinirea obligațiilor legale care îi revin operatorului ( PRIMĂRIA COMUNEI 23 AUGUST), conform articolului 6 alin. 1 literele a), b) şi c) din GDPR.

În măsura în care sunt necesare categorii speciale de date cu caracter personal,Primăria Comunei 23 August va solicita consimțământul dvs. în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2) lit. (a) din GDPR.

Legislația care guvernează, în principal, activitățile derulate de serviciile/birourile/compartimentele din cadrulPrimăria Comunei 23 August sunt următoarele:

 • Regulamentul 2016/679/UE, al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE
 • Directiva 2016/680/CE, privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului
 • Legea nr. 190/2018, privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)
 • Legea 102/2005, modificată și completată, privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal
 • Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice
 • Legislația care guvernează raporturile UAT – Cetăţean
 • Legea 53/2003, actualizată – Codul muncii
 • Legea 82/1991, actualizată – a contabilităţii
 • Legea nr. 544/2004, a contenciosului administrativ;
 • Ordonanţa guvernului nr. 27/2002, privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor;
 • Codul de procedură civilă;

 

Tipuri de date cu caracter personal pe care le prelucrăm

Politica privind protecția și securitatea datelor personale aPrimăriei Comunei 23 August este de a colecta numai datele personale necesare în scopurile menționate și de a solicita persoanelor vizate să ne comunice numai acele date cu caracter personal strict necesare îndeplinirii acestor scopuri.

Categoriile de date personale (clasice sau digitale) supuse prelucrărilor la nivelul serviciilor/birourilor/ compartimentelor din cadrulPrimăriei Comunei 23 August sunt următoarele:

Pentru angajare:

 • nume, prenume,
 • data şi locul naşterii,
 • CNP,
 • seria şi nr. de la CI,
 • Imaginea fotografică, conform standardelor;
 • cetăţenia,
 • semnătura,
 • profesia,
 • locurile de muncă anterioare,
 • formare profesională – diplome, studii,
 • situaţia familială,
 • sexul,
 • detalii de contact – număr de telefon personal, adresă de email, adresa de domiciliu/reşedinţă.
 • permisul de conducere (în cazul şoferilor),
 • date bancare,
 • accidente de muncă,
 • publicaţii,
 • date din Curriculum Vitae.

 

Pentru activităţi privind relaţia UAT – cetăţean:

 • Numele şi prenumele;
 • Prenumele părinţilor;
 • Data şi locul naşterii;
 • Domiciliul, reşedinţa;
 • Codul Numeric Personal – cetăţeni români; Numărul de identificare naţional – cetăţenii altor state;
 • Seria şi numărulactului de identitate – Cartea de identitate în cazul cetăţenilor români; Paşaportul – cetăţenii altor state;
 • Imaginea fotografică, conform standardelor;
 • Cetăţenia,
 • Etnia;
 • Proprietăţi;
 • Semnătura,
 • Situaţia medicală;
 • Religia;
 • Formare profesională – diplome, studii,
 • Detalii de contact – număr de telefon personal, adresă de e-mail;
 • Situaţia familială;
 • Orientarea sexuală

 

Pentru soluționarea plângerilor/sesizărilor:

 • Numele şi prenumele;
 • Domiciliul, reşedinţa;
 • Codul Numeric Personal,
 • Semnătura,
 • Detalii de contact – număr de telefon personal, adresă de e-mail;

 

Pentru încheiere contracte de furnizare de bunuri/servicii:

 • Numele şi prenumele;
 • Domiciliul, reşedinţa;
 • Codul Numeric Personal;
 • Semnătura,
 • Detalii de contact – număr de telefon personal, adresă de e-mail;
 • Profesia;
 • Locurile de muncă;

Ne rezervăm dreptul de a solicita şi alte date, necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor serviciilor/birourilor/ compartimentelor din cadrul  PRIMĂRIA COMUNEI 23 AUGUST, strict în conformitate cu prevederile legale.

 

Sursa datelor cu caracter personal

PRIMĂRIA COMUNEI 23 AUGUSTprin serviciile/birourile/compartimentele colectează date personale direct de la persoana vizată sau de la terți (cum ar fi alte instituții ori entități care se adreseazăPrimăria Comunei 23 Augustori alte persoane vizate) sau din documente publice.

În cazul în care trebuie să prelucrăm date cu caracter personal obținute de la terți persoane juridice, aceștia din urmă au obligația de a vă furniza informațiile necesare cu privire la utilizarea datelor cu caracter personal transmise.

 

Categorii de destinatari ai datelor cu caracter personal

Datele dumneavoastră personale sunt destinate utilizării de către operator (PRIMĂRIA COMUNEI 23 AUGUST) şi sunt comunicate următorilor destinatari, dacă este cazul:

 1. Persoana vizată cetăţeanul locuitor al comunei sau din altă localitate/angajatul);
 2. Autorități publice centrale;
 3. Organismele de asigurare a calității abilitate să efectueze activități de verificare asupra activității PRIMĂRIA COMUNEI 23 AUGUST;
 4. Inspectoratul Teritorial de Muncă
 5. Instituţii bancare
 6. Casa Naţională de Asigurări Sociale
 7. Servicii de sănătate publică (CNAS, casele de sănătate județene);
 8. Casa Naţională de Pensii Publice
 9. Poliție, Parchet, Instanțe;
 10. Instituţii către care persoana vizată solicită portarea datelor cu caracter personal;

Dezvăluirea datelor către terți se face conform prevederilor legale pentru categoriile de destinatari precizați anterior.

 

Perioada de stocare a datelor personale

Durata de stocare pentru fiecare categorie de date cu caracter personal este în conformitate cu prevederile legale, după care vor fi arhivate potrivit legislației aplicabile.

 

Drepturile dumneavoastră și modul de exercitare al acestora

Conform prevederilor legale aplicabile, beneficiaţi de dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ştergerea datelor, dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie şi procesul decizional individual automatizat.

Pentru exercitarea drepturilor dvs. vă rugăm să contactați direct responsabilul cu protecția datelor dinPrimăria Comunei 23 August în scris, la adresa Primăriei Comunei 23 August.

Deasemenea, vă puteţi adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Bucureşti,  Bulevardul General Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Romania, e-mail : anspdcp@dataprotection.ro, dpo@dataprotection.ro,Fax: +40-241-617260, Tel: +40-241-664740, Web:  http://www.dataprotection.ro.

 

Prelucrările de date speciale sau întemeiate pe consimțământ

Atunci când prelucrarea se bazează pe articolul 6 alineatul (1) litera (a) ”persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice” sau pe articolul 9 alineatul (2) litera (a) ”persoana vizată și-a dat consimțământul explicit pentru prelucrarea acestor date cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice, cu excepția cazului în care dreptul Uniunii sau dreptul intern prevede ca interdicția prevăzută la alineatul (1) să nu poată fi ridicată prin consimțământul persoanei vizate” din GDPR, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia. Astfel, puteți modifica sau elimina consimțământul în orice moment, și vom acționa imediat în consecință, cu excepția cazului în care există un motiv legal sau un interes legitim pentru a nu face acest lucru.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support